Utforska de främsta KPI:erna för Professional Services

G

Gästblogg från Deltek

2024-03-03

Gästblogg

Utforska de främsta KPI:erna för Professional Services

Behöver du hjälp att välja system?

Starta guiden

Konsultföretag och andra aktörer i professional services-branschen är proffs på att hjälpa sina klienter lösa svårigheter genom handfast vägledning och rådgivning. Men de står också inför egna utmaningar.

I Delteks senaste årliga branschstudie ‘EMEA and APAC Deltek Clarity’ tillfrågades hundratals konsultföretag om deras mål och utmaningar.

Framför allt var respondenterna bekymrade över att vinna rätt upphandlingsprocesser och lönsamma projekt, attrahera och behålla den rätta kompetensen samt hantera resurser på bästa sätt för att leva upp till sina klienters förväntningar. Många företag hade även ännu inte implementerat de allra nödvändigaste nyckeltalen (KPI:er), för att kunna följa sin utveckling mot att nå sina mål.

Nedan finner du ett axplock på de mest användbara KPI:erna för just konsultföretag, så läs vidare för att se hur du kan mäta framgång på bästa sätt, och upptäck varför det lönar sig att centralisera KPI-hanteringen på en enda platform som är byggd för just din bransch.

Nyckeltal för att mäta affärstillväxt och lönsamhet

Trots de utmaningar som identifierats i Deltek Clarity Study förväntade sig 67% av konsultföretagen att deras vinster skulle gå upp år 2023. För att övervaka din tillväxt och lönsamhet, samt hålla koll på utvecklingen mot dina mål, rekommenderar vi att mäta följande KPI:er:

NETTOOMSÄTTNING

Den som är ekonomiansvarig bör beräkna och övervaka nettoomsättningsökningen, medan affärsutvecklingsteamet bör hantera prognoser. Detta inkluderar analys av vinst och förlust (P&L), dagar från fakturering tills betalning (Days Sales Outstanding, DSO) och avvikelse i projektplanen.

KUNDLÖNSAMHET

Arbeta med din ekonomiavdelning, affärsutveckling och projektledningsteam för att identifiera de mest - och minst - lönsamma klienterna i din portfölj. Detta innebär att beräkna intäkter som tjänats från en kund under en given period, och dra av kostnaderna för att arbeta med dem under samma period.

DEBITERBAR ANVÄNDNING

CFO, finansteamet och projektledaren kan hjälpa dig att beräkna hur mycket av din anställdas tillgängliga tid används för produktivt, fakturerbart arbete. Genom att dela arbetskostnaderna med det totala antalet arbetade timmar och multiplicera det med 100 kan du använda procentandelen för prognoser och optimera resurser och prisättning.

KPI:er för granskning av projektleveransen

Att möta kundens förväntningar i tid och inom budget och omfattning är avgörande för att behålla ett konkurrenskraftigt rykte och en sund likviditet. För att beräkna exakta projektplaner och minimera en ineffektiv planering, se till att mäta följande nyckeltal:

PROJEKTLEVERANS INOM BUDGET

En projekledare måste noggrant övervaka varje projekt för att säkert kunna bedöma hur bra ditt företag prissätter sina project, samt hanterar resurser och budget. För att beräkna om ett projekt har överskridit sin budget, dela den budgeterade leveranskostnaden med den faktiska leveranskostnaden.

PROJEKTLEVERANS ENLIGT TIDSPLAN

Likväl som det är viktigt att hålla sig till budgeten, är det också viktigt att hålla sig till en överenskommen leveranstid. Överskrid tiden, och du riskerar att hindra likviditeten och öka leveranskostnaden. Även om det inte finns någon fast formel för att mäta denna KPI måste projektledare regelbundet ompröva sina system och processer för att säkerställa en optimal projektplanering och tidsstyrning.

EFFEKTIV FAKTURERINGSSATS

Effektiv faktureringssats är en av de viktigaste KPI:erna du kan mäta. Den kan berätta för dig hur lönsamt ett projekt är, och den kan hjälpa dig att optimera framtida projektförslag för kostnadseffektivitet och förutsägbarhet. För att beräkna detta, dela den totala projektintäkten med dina anställdas totala antal arbetade timmar.

Rekrytering och bevarande av kompetens

Det ökande behovet av att attrahera digitalt inriktad kompetens och utbilda befintlig personal känns igen i alla branscher, och att misslyckas med det skadar många företags konkurrensfördel. Enligt den senaste Deltek Clarity-studien kämpar många företag med att engagera sina anställda och erbjuda en hälsosam arbets-/livsbalans, vilket leder till en för stor personalomsättning.

För att identifiera behov i strategin för kompetenshanteringen, samt följa framstegen mot dina mål för bemanning och resurshantering, kan du mäta dessa nyckeltal:

PERSONALOMSÄTTNING

Se till att din HR-avdelning regelbundet beräknar personalomsättningen genom att dela det totala antalet som lämnat under en specifik period med det genomsnittliga antalet anställda (under samma period) och multiplicera detta med 100. Detta är värdefull information för att jämföra ditt företag med andra i branschen och identifiera trender som bidrar till låg eller hög omsättning.

PERSONALÖKNING OCH MINSKNING

På samma sätt kan HR beräkna ditt företags tillväxt genom att jämföra det nuvarande antalet anställda med antalet vid en tidigare punkt, och dela det antalet med antalet anställda under en senare period. Procentandelen indikerar dina framsteg mot en större eller ‘tunnare’ verksamhet. Det kan hjälpa dig att optimera resurs- och kapacitetsplaneringen.

ANSTÄLLDAS TILLFREDSSTÄLLELSE

Ett annat nyckeltal för HR är hur tillfredställda de anställda är, och 31% av företagen i Deltek Clarity-studien nämnde det som en utmaning för kompetenshantering. Det finns ingen riktigt fastställd metod för att mäta denna KPI, men du kan regelbundet undersöka dina anställda anonymt och föra samtal med personalen för att bättre förstå hur de känner inför organisationen. De anställdas tillfredställelse är en avgörande KPI för alla företag som vill skapa en positiv och produktiv arbetsplats.

Upptäck projektfokuserad ERP

En molnbaserad ERP kan centralisera KPI-hanteringen för att förbättra ansvar och åtagande, och leverera mer exakta och effektiva mätvärden. Deltek levererar en projektfokuserad ERP som möjliggör överlägsna nivåer av projektinformation, projekthantering, projektsamarbete och flexibilitet.

Ta en titt på Deltek Maconomy och tveka inte att höra av dig för att få veta mer.

Värdefulla tips som förbättrar din likviditet

Värdefulla tips som förbättrar din likviditet

I detta gästinlägg från FINQR så går vi på djupet med hur man kan arbeta för att stärka företagets likviditet. Även om det alltid är ett relevant ämne, så är det kanske lite extra relevant just nu när många företag har konjunkturkänningar och behöver se över sina utgifter och intäkter.

I denna artikel går vi igenom några centrala områden för hur du kan arbeta med er likviditet. Om du vill ha en mer heltäckande genomgång, så är vårt råd att ladda ner en pdf med 17 tips för bättre likviditet direkt från FINQRs webbplats.

Faktureringsprogram

BusinessWith Sweden AB

info@businesswith.com

Wallingatan 29
111 24 Stockholm

Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Go to sv_SE siteGo to da_DK siteGo to nb_NO siteGo to fi_FI site